Tea Bowl Dogs White on Black
Tea Bowl Dogs White on Black

Raku Tea bowl with tin glaze and heavy carbonising.
10 x 7.2cm

Sold

Tea Bowl Dogs White on Black

Raku Tea bowl with tin glaze and heavy carbonising.
10 x 7.2cm

Sold